Jednací řád volební schůze ZKO Luková-187

 

                                   Jednací řád volební členské schůze ZKO Luková - 187

Čl. 1

Úvod

 1. Členská schůze pobočného spolku schvaluje v souladu se stanovami ČKS následující jednací řád, který upravuje způsob jednání volební členské schůze.

Čl. 2

Členská schůze

Odstavec I. 

 1. Jednání Členské schůze je neveřejné. Další osoby se mohou Členské schůze zúčastnit na základě rozhodnutí Členské schůze jako hosté.
 2. Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní Členskou schůzi. V místě konání Členské schůze se prezence provádí do zahájení Členské schůze a v jejím průběhu. Při prezenci na Členské schůzi každý člen pobočného spolku prokáže svoji totožnost, a podepíše se na prezenční listinu. Toto zajišťuje mandátová komise, jež je volena na začátku Členské schůze a zároveň plní funkci komisi volební a návrhové.
 3. Členská schůze ZKO je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina řádně pozvaných členů ZKO. Rozhodnutí je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů ZKO. Způsob hlasování určí členská schůze na svém zasedání. Jde-li o volbu výboru a revizní komise (revizora), musí být hlasování vždy formou tajné volby.

Hlasování a volba na volební členské schůzi je nepřenosná.

 1. V případě pochybností týkajících se platnosti průkazu totožnosti člena či jiných sporů při prezenci, rozhoduje o sporech zahajující Předsedající určený výborem ZKO.
 2. Jednání Členské schůze se řídí programem který v úvodu přednese Předsedající .
 3. Zařazení dalších záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání, lze projednat a rozhodnout o nich jen se souhlasem nadpoloviční většiny členů spolku přítomných Členské schůzi.

V souladu se stanovami členská schůze ve své působnosti zejména:

a) schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO,

b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru ZKO a revizní komise (revizora) ZKO a zprávy o

    hospodaření ZKO za uplynulé období,

c) volí a odvolává členy výboru ZKO a stanoví počet členů výboru ZKO,

d) volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet, popř. volí a odvolává revizora,

e) volí delegáty na konferenci krajské organizace

f) rozhoduje o vyloučení člena ZKO,

g) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích osob nabytých v dobré víře,

h) stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných,

i) schvaluje čestné členy ZKO.

j) schvaluje vlastní předpisy (Vnitřní řád ZKO)

k) rozhoduje o zrušení ZKO.

l) navrhuje kandidáty do funkcí KV, či ČKS

 

Odstavec II.

Hlasování

 1. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením.
 2. Hlasování Členské schůze probíhá obvykle aklamací. Výjimkou jsou volby výboru a RK (revizora) – ty musí vždy proběhnout tajnou volbou.
 3. Pokud si Členská schůze odhlasuje hlasování pomocí hlasovacího lístku, každý člen ZKO, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci nebo před hlasováním hlasovací lístek. Člen ZKO je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání Členské schůze odevzdat osobám zajišťujícím prezenci svůj hlasovací lístek, který si může při návratu opět vyzvednout.
 4. V okamžiku, kdy skrutátoři zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek hlasování.
 5. Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z Členské schůze. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy.  
 6. Na Členské schůzi se hlasuje o návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se nehlasuje.
 7. Každý člen spolku má při hlasování 1 (jeden) hlas. Pokud je člen spolku v prodlení s plněním jeho členských povinnosti, zejména včasného a řádného hrazení členských poplatků, k jeho hlasu se na Členské schůzi nepřihlíží. Oznámí se úvodem schůze a dotyčnému není hlasovací lístek vydán. Vše se zapíše do zápisu.

Odstavec III.

Dotazy, protesty a návrhy členů

 1. Člen je oprávněn na Členské schůzi:
  1. hlasovat k příslušným návrhům (protinávrhům) dle programu jednání,
  2. požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se pobočného spolku, které jsou předmětem jednání Členské schůze ("dotazy"),
  3. uplatňovat návrhy a protinávrhy,
  4. požádat o zápis protestu týkajícího se rozhodnutí Členské schůze do zápisu z jednání Členské schůze a požádat Výbor ZKO o vydání kopie zápisu z jednání Členské schůze nebo jeho části. Náklady na vyhotovení kopie hradí vždy člen, který o tuto kopii žádá.
 2. Dotazy, návrhy (protinávrhy) a protesty podávají členové, předsedajícímu Členské schůze.
 3. Předsedající Členské schůze zajistí odpovědi na všechny dotazy týkající se programu jednání Členské schůze, které byly podány v souladu s tímto jednacím řádem, a to buď v průběhu jednání Členské schůze ústně, nebo není-li to možné s ohledem na rozsah odpovědi (pouze ve výjimečných případech), projedná odpověď nově zvolený výbor ZKO na svém první zasedání a odpověď odešle nejpozději do 15 dnů písemně na e-mailovou adresu člena popřípadě poštou na adresu trvalého bydliště člena.

Tento jednací řád byl schválen Členskou schůzí ZKO Luková – 187, v Lukové dne 24.11.2018