VNITŘNÍ ŘÁD ZKO LUKOVÁ Č.187

 

Vnitřní organizační řád cvičiště vychází a je v souladu s platnými stanovami ČKS. Kynologické cvičiště ZKO Luková č.187 a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti.

 

Účel vnitřního řádu:

Účelem tohoto řádu je sjednotit práva a povinnosti členů klubu, jejich chování a vystupování na veřejnosti, při prezentaci klubu.

Orgány ZKO

Orgány ZKO tvoří:

a) členská schůze
    Členská schůze je nejvyšší orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské       základny prostřednictvím výboru ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.

b) výbor ZKO
   Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech 
    běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, odborné,
    metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena,má 
    možnost ukončit členství v ČKS (článek 5, odst. 5 stanov), schvaluje hostování. 
    Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční členské schůzi, je 
    nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze (z organizačních důvodů je 
    vhodné provádět volební schůze jako součást předvolební kampaně ČKS).
    Předseda, popř. pověřený člen výboru jedná jménem ZKO.
    Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
   Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost 
   odpovídá členské schůzi.

Výbor ZKO se skládá z 9 členů

Vznik členství

 1. O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor organizace na základě předložené písemné přihlášky.

 2. Přijetí čestného člena schvaluje členská schůze na svém zasedání.

 3. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání rozhoduje s konečnou platností členská schůze ZKO.

Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti

Členství ve svazu končí:
    a) úmrtím člena
    b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení

    c) vyloučení člena


Vyloučit člena lze :
    a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu
    b) pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu
    c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat

    d) v případě, že svým chováním, jednáním nebo pomluvou opakovaně poškozuje dobré jméno ZKO

    e) v případě, že svým chováním, jednáním nebo pomluvou opakovaně poškozuje vtahy mezi členy

       ZKO
 

 • O vyloučení člena ZKO rozhoduje členská schůze ZKO.
 • Člen musí být nejméně sedm dní před konáním členské schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.

 • Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněna a musí být členovi doručena do vlastních rukou.

 • Proti rozhodnutí o vyloučení ze ZKO má člen právo se odvolat postupně k oblastnímu výboru, předsednictvu svazu, plénu svazu a to do třiceti dnů ode dne doručení.
 • První odvolání má odkladný účinek.
 • Ke znovu přijetí vyloučeného člena ( i vyloučeného člena z jiné ZKO ) je třeba souhlasu členské schůze ZKO.
 • Člen, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být ze ZKO i ČKS vyloučen.

 

 

P o v i n n o s t i   č l e n a  ZKO

 

 • Každý člen dle svých možností a schopností je aktivně nápomocen při výcvikových a sportovních akcí pořádaných ZKO, prací zajišťuje údržbu a výstavbu areálu cvičiště, opravu výcvikových pomůcek a nářadí. O pořádání akcí je informován hospodářem nebo pověřeným členem. Akce jsou organizovány výborem ZKO.

 • Každý člen odpracuje za rok minimálně 25 brigádnických hodin.

 • Každý člen ZKO  je povinen uhradit neodpracované brigádnické hodiny, které má povinnost odpracovat za kalendářní rok, podle stejných pravidel a termínů splatnosti jako členské příspěvky, a to 100 Kč za hodinu. Částka uhrazená za brigádnické hodiny, které člen neodpracoval, zůstává ZKO.

 • Svévolně nepoškozuje zařízení cvičiště a materiální vybavení ZKO, nepřipustí, aby tak činili ostatní členové. Respektuje rozhodnutí a pokyny výboru, revizní komise a výcvikové skupiny

 • Účastnit se výcviku, na výcvik se dostavuje včas a náležitě vybaven. Podřizuje se výcvikáři, vedoucímu výcviku a dbá jeho pokynů bez ohledu na jeho věk.

 • Na veřejnosti se chová vždy tak, aby dobře reprezentoval ZKO a nebyl v rozporu s danými normativy platnými pro držení psa. Plně respektuje normativy a řády ČKS.

 • Při znečištění cvičiště svým psem se postará o úklid a hygienu.

 • Zdokonaluje svůj odborný vzestup a vědomosti, vycvičenost psa stvrzuje zkouškami z výkonu a   účastí na sportovních akcích.

 • Řádně a včas informuje výbor ZKO o všech změnách údajů vedených v evidenci člena ZKO.

 • V prostoru cvičiště a klubovny se zakazují jakékoliv aktivity, které nebudou odsouhlaseny výborem ZKO.

 • Každý člen je povinen nahlásit hlavnímu výcvikáři nebo osobě pověřené výcvikem každou změnu zdravotního stavu svého psa, dodržovat termíny očkování a na žádost výcvikáře předložit očkovací průkaz ke kontrole

 • členské příspěvky ( 500,- Kč a důchodce 300,-Kč )
   

   

 

 

Práva člena ZKO

 • Vyžadovat plnou informovanost o činnosti výboru ZKO a ČKS. Volit výbor ZKO a být volen (věk 18ti let) do výboru, revizní komise a ostatních funkcí v rámci kynologie. Rozhodovat o zásadních změnách činnosti ZKO, účastnit se členských a v odůvodněných případech výborových schůzí ZKO.

 • Využívat zařízení a výcvikové pomůcky ZKO o výcvikových dnech a po dohodě s výcvikářem ZKO i mimo tyto dny.

 • Účastnit se výcviku a všech akcí pořádaných v rámci ZKO a ČKS. Podávat návrhy směřující ku zlepšení činnosti v oblastech výcviku a vnitřních záležitostí ZKO.

 • Vyžadovat od výcvikové skupiny aktivní pomoc při výcviku psa jehož je majitelem – psovodem.

 • V závažných případech žádat výbor o svolání členské schůze v duchu stanov ČKS.

 • Dle vlastního rozhodnutí ukončit členství v ZKO (ČKS).

 

 

Brigády a údržba areálu organizace

 

 • Každý člen je povinen podílet se na brigádnické činnosti organizace a tedy odpracovat během roku (v období mezi dvěma výročními členskými schůzemi většinou od listopadu do listopadu) stanovený počet brigádnických hodin, dle usnesení čl. schůze, na základě návrhu výboru ZKO.

  25 hodin ( 15 hodin – údržba cvičiště, areálu, 10 hodin – akce, závody )

 • Neodpracované hodiny je možno vyplatit finanční náhradou ve výši 1hodina/200Kč.

 • Jestliže člen nesplní povinnost odpracovat brigádnické hodiny nebo dlužné hodiny finančně nevyrovná, bude se na něj pohlížet jako na nového člena se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

 • Brigádnické hodiny odpracovává člen sám za sebe, popřípadě ho smí zastoupit jeho rodinní příslušníci.

 • Pokud je člen dlouhodobě nemocen a nemůže plnit brigádnické hodiny má možnost písemnou formou požádat o zproštění plnit brigádnické hodiny. Tuto žádost předloží výboru ZKO nejpozději do termínu, kdy měl mít brigádnické hodiny odpracované.

 • Členové jsou dále povinni průběžně a dle potřeby organizace udržovat a starat se o cvičiště, přilehlé plochy, budovy a nářadí a náčiní tak, aby bylo vše v pořádku, bez závad a nebyl narušen chod organizace.

 • Pokud člen odpracuje více jak 100 brigádnických hodin, je osvobozen od členských příspěvků po celý rok

 

 Provozní řád klubovny ZKO

Každý řádný člen ZKO má právo využívat klubovnu ve výcvikových dnech s těmito podmínkami:

  • každý je povinen udržovat v klubovně čistotu a pořádek

  • dbát, aby nedocházelo k poškozování majetku, a došlo-li k jeho poškození, věc nahlásit výboru

  • ten, kdo způsobil škodu na zařízení či jiné věci v majetku ZKO, je povinen uvést vše do původního stavu v co nejkratší době a na vlastní náklady

  • v klubovně platí zákaz kouření

   Závěrečné ustanovení

Tento Vnitřní řád byl schválen členskou schůzí ZKO č. 187, Luková dne 14/12/2013 a nabývá platnosti dnem schválení.